/** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień MySQL-a, prefiksu tabel * w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go * "wp-config.php" i wprowadzić do niego odpowiednie wartości. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */ define('DB_NAME', 'piotrexd_eu'); /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'piotrexd_eu1'); /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'piotrex.eu1'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą! * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', '||8uU<*jjPB]N@y$]V,L[km0s}V~~||pt&d+!*iWt}D|`=+UFEzV%x?Ewgc`R|t}'); define('SECURE_AUTH_KEY', ']fdtMIg)6q*>G*cfuC@G+]T[S*)E0e=Zx5kE&X[5gI.KWh+6]bvEIiY::Y|=3:1W'); define('LOGGED_IN_KEY', 'Ux+S-pP=tIeK#sEGH-z1m_B##h|vFNG]lSvtXv'); define('NONCE_KEY', 'C ZznN(|XqMI0JtkW:n#zi?vMm&aRu@9uG$+?XS(ELC_w5%>Me<)97l~J;--B5rM'); define('AUTH_SALT', 'PA]+R3{Fe|Q25t.vtiY=.5}:Eg@BN}v{d3>*OxlNZ/wz,|V]QJ}[?1_,9-9$[h)F'); define('SECURE_AUTH_SALT', '}|VPG$4=D}${$HUOt[i<)haER:RU&Uob=?IFtBrg817KcqL].ZBj-(bFs(8:,ZTz'); define('LOGGED_IN_SALT', '(A5L$ej8mx)XL[pkm#OL.TsRJx[)ReQ*{,9&m&#;Mb/8B1(R-~?b%?`t:FSP&D.v'); define('NONCE_SALT', '(9>$Q,Gq?.96I^s1W}=ZVb;zS1}0d>NQ|~@S-5;n3|:}iTe7mH~x!KLYnS7ww-1f'); /**#@-*/ /** * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych. * * Możesz posiadać kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych, * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks. * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Kod lokalizacji WordPressa, domyślnie: angielska. * * Zmień to ustawienie, aby włączyć tłumaczenie WordPressa. * Odpowiedni plik MO z tłumaczeniem na wybrany język musi * zostać zainstalowany do katalogu wp-content/languages. * Na przykład: zainstaluj plik de_DE.mo do katalogu * wp-content/languages i ustaw WPLANG na 'de_DE', aby aktywować * obsługę języka niemieckiego. */ define('WPLANG', 'pl_PL'); /** * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa. * * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie ostrzeżeń * podczas modyfikowania kodu WordPressa. * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi. */ define('WP_DEBUG', false); /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */ /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Fatal error: Call to undefined function wp() in /home/piotrexdb/public_html/piotrex.eu/wp-blog-header.php on line 190